प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220
News Flash

सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरुको स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरुको स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।