प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

शिक्षा विकास निर्देशक

श्री कृष्णप्रसाद पोख्रेल
(नि. निर्देशक)

प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं १ विराटनगरको शिक्षा विभागको रुपमा स्थापित संस्था शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटा रहेको छ । उक्त मन्त्रालयवाट जारी भएका नीति नियम

थप हेर्नुहोस

शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

धनकुटा जिल्लाको धनकुटा न.पा. वडा नं ४ देव्रेवासमा अवस्थित प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयले यस प्रदेशका १४ जिल्लाका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुमा हुने विभिन्न शैक्षिक गतिविधिलाई समन्वय र सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ । यसले गर्दै आएका  मूख्य कार्यहरुमाः

        विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालयवाट स्विकृत भइ प्राप्त कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि सम्झौता, बजेट निकासा तथा अनुगमन निरीक्षण,

     शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरु तथा स्थानीय तहहरुसँग शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थित गर्न समन्वय र सहकार्य, 

     प्रदेशको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) व्यवस्थापन साथै सोसँग सम्वन्धित प्रमाणपत्रहरु सच्याउने प्रतिलिपि प्रदान गर्ने साथै अभिलेख व्यवस्थापन, 

         शिक्षक सेवा आयोग सँग सम्वन्ध

थप हेर्नुहोस