प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

सुझाव सम्पर्क

शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश न‌ १, धनकुटा

 सम्पर्क नम्बर ०२६-५२२२२०, फ्याक्स नम्बर ०२६५२०२१९, नाेटिस वाेर्ड नम्बर १६१८०२६५२०२२०,  Web Site: www.ered.gov.np, Mail Add: reddkt@gmail.com, फेशवुकः शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश न‌ १, धनकुटा र वेभपेजः शिक्षा विकास निर्देशनालय, कोशी प्रदेश, धनकुटा( Ered Dhankuta)