प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

समाचार बिस्तारमा

यस निर्देशनालयको परिवर्तित फोन नं. ०२६-५२२२२० रहेको सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

यस निर्देशनालयको परिवर्तित फोन नं. ०२६-५२२२२० रहेको सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।