प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

क्षेत्रको बारेमा

शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

प्रदेश नं. १ धनकुटा जिल्लाको धनकुटा न.पा. वडा नं ४ देव्रेवासमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यो शिक्षा विकास निर्देशनालयले यस प्रदेशका १४ जिल्लाका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुमा हुने शिक्षासँग सम्वन्धित विभिन्न शैक्षिक गतिविधिलाई सञ्चालन, सम्पादन, समन्वय र सहजीकरण गर्दै आएको छ । यस निर्देशनालयले गर्ने मूख्य कार्यहरुमाः

        सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं १ वाट प्राप्त विद्यालय, क्याम्पस, प्राविधिक शिक्षालयहरु लगायतका शैक्षिक संस्थाहरुमा  सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको बजेट निकासा तथा अनुगमन निरीक्षण,

     यस प्रदेशका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरु तथा स्थानीय तहहरुसँग शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थित गर्न समन्वय र सहकार्य, 

     प्रदेशको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) व्यवस्थापन र सोही परीक्षासँग सम्वन्धित प्रमाणपत्रहरु सच्याउने तथा अभिलेख व्यवस्थापन कार्य, 

         शिक्षक सेवा आयोग सँग सम्वन्धित शिक्षक वढुवा लगायतका अन्य विभिन्न कार्यहरु, 

         प्रदेशस्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्य ।