प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

प्राविधिक धार संचालित विद्यालयहरुमा विषयगत ल्याब व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

प्राविधिक धार संचालित विद्यालयहरुमा विषयगत ल्याब व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।