प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन- २०७५

प्रकाशित मिती:  मिति २०७५/०४/१२ गते

आ.व.२०७४/७५ को वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन तयार गरि सार्वजनिक गरिएको छ । सो प्रतिवेदनको समीक्षा समेत गरिसकिएको छ ।