प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

ICT प्राप्त माध्यमिक विद्यालयहरुले फर्निसिङ व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने डिजाइन/आधार ।

प्रकाशित मिती:  २०७६-१२-४

ICT प्राप्त माध्यमिक विद्यालयहरुले फर्निसिङ व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने डिजाइन/आधार ।