प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220
News Flash

प्राविधिक धार संचालित विद्यालयहरुले विषयगत ल्याब व्यवस्थापन तथा पावरब्याकअप कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।