प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

शैक्षिक तथ्याङ्क २०७५

प्रकाशित मिती:  मिति २०७५/०४/१८ गते

२०७५ को शैक्षिक तथ्याङ्क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट संकलन गरी प्रकाशन गरिएको ।