प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

क्षेत्रीय शैक्षिक झलक- २०७५

प्रकाशित मिती:  मिति २०७५/०४/१२ गते

२०७५ सालको क्षेत्रीय शैक्षिक झलक प्रकाशन गरि सार्वजनिक गरिएको छ । यसले शिक्षाका सरोकारवालाहरुलाई केही सहयोग मिल्ने छ भन्ने विस्वास गरिएको छ ।