प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

Compliance Monitoring Report- 2075

प्रकाशित मिती:  मिति २०७५/०३/२६ गते

आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय धनकुटाबाट साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कम्प्लायन्स अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गरिएको छ ।