प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

सप्तरी जिल्लामा पढाइ सीप प्रवर्द्धन कार्यक्रम अनुगमन

प्रकाशित मिती:  मिति २०७४ साल माघ २५ गते

सप्तरी जिल्लामा सञ्चालित पढाइ सीप प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रभावकारीता र कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरेको प्रतिवेदन