प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

सप्तरी जिल्लामा विद्यालय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन

प्रकाशित मिती:  २०७४ माघ २५ गते

सप्तरी  जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा विद्यालयहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन ।