प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक तहका बैकल्पिक उम्मेदवारहरुले स्थायी नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्ने सम्वन्धी शिक्षा विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेश धनकुटाको अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०८०-०२-१९

माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक तहका बैकल्पिक उम्मेदवारहरुले स्थायी नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्ने सम्वन्धी शिक्षा विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेश धनकुटाको अत्यन्त जरुरी सूचना