प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

वैकल्पिक तथा करार सूचिका उम्मेद्वारहरुको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने म्याद थप सम्वन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०८०-०२-०८

वैकल्पिक तथा करार सूचिका उम्मेद्वारहरुको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने म्याद थप सम्वन्धि सूचना ।