प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

छनौट भएका बौद्दिक अपाङ्गता स्रोतकक्षा विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्न आउने वारेको सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७९-१०-२९

छनौट भएका बौद्दिक अपाङ्गता स्रोतकक्षा विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्न आउने वारेको सूचना ।