प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

निमा तहको जिल्ला छनौटका लागि सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७९-०९-२८

निम्न माध्यमिक तहको जिल्ला छनौटका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा