प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220
News Flash

निमा तह खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धमा ।

प्रकाशित मिती:  २०७८-१२-०७

निमा तह खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धमा ।