प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220
News Flash

इ- शिक्षा तथा स्मार्ट कक्षा व्यवस्थापनका लागि Specification सम्वन्धमा ।

प्रकाशित मिती:  २०७८-१०-२१

इ- शिक्षा तथा स्मार्ट कक्षा व्यवस्थापनका लागि Specification सम्वन्धमा ।