प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

स्वच्छ पिउने पानीको प्रवन्ध कार्यक्रम प्राप्त विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्न आउने वारेको सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७८-१०-०६

 स्वच्छ पिउने पानीको प्रवन्ध कार्यक्रम प्राप्त विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्न आउने वारेको सूचना ।