प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

मावि तहको ICT प्राप्त विद्यालयहरुको निकासा विवरण

प्रकाशित मिती:  २०७७-०२-१८

मावि तहको ICT प्राप्त विद्यालयहरुको निकासा विवरण