प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

अनुदान प्राप्त धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरुका लागि सम्झौता पत्रको नमूना ।

प्रकाशित मिती:  २०७७-०१-१८

अनुदान प्राप्त धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरुका लागि सम्झौता पत्रको नमूना ।