प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

प्रदेश नं १ का कक्षा १२ वा स्नातक तह प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण डुम, मुसहर र चमार विद्यार्थीहरुवाट छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७६-११-२८

प्रदेश नं १ का कक्षा १२ वा स्नातक तह प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण डुम, मुसहर र चमार विद्यार्थीहरुवाट छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना