प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

ICT ल्याव व्यवस्थापनका लागि छनौट भएका सामुदायिक माध्यमिक तहहरुलाई सम्झौता गर्न आउने सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७६-११-१३

मावि ICT ल्याव सम्झौता ।