प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

ICT ल्याब व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव सहित सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना आधारभूत तहकाे 1

प्रकाशित मिती:  २०७६-११-०८

ICT  ल्याब व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव सहित सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना आधारभूत तहकाे 1