प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220
News Flash

सामुदायिक क्याम्पसहरुबाट ICT व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गर्न आउने तथा प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थपसम्ब्नधी सूचना ।