प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

कार्यक्रम प्राप्त धार्मिक विद्यालयहरुका लागि सम्झौता गर्न आउने वारेको सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७९-१०-१७

कार्यक्रम प्राप्त धार्मिक विद्यालयहरुका लागि सम्झौता गर्न आउने वारेको सूचना