प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

निम्न माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकहरुको जिल्ला सिफारिस गरिएको सम्वन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७९-१०-०६

 निम्न माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकहरुको जिल्ला सिफारिस गरिएको सम्वन्धी सूचना ।