प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

ICT व्यवस्थापनका लागि छनौट भएका सामुदायिक आधारभुत तथा माध्यमिक विद्यालयहरुका लागि स्पेशिफिकेसन (Specification)

प्रकाशित मिती:  २०७६-११-१३

ICT व्यवस्थापनका लागि छनौट भएका सामुदायिक आधारभुत तथा माध्यमिक विद्यालयहरुका लागि स्पेशिफिकेसन (Specification)