प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

कक्षा १० see२०७६ मा सामेल हुने परीक्षार्थीको विवरण पठाउने सम्वन्धमा

प्रकाशित मिती:  २०७६-०८-१०

कक्षा १०  see परीक्षा २०७६ मा सामेल हुने परीक्षार्थीको  केन्द्रगत संख्या पठाउन हुन